धार्मिक कार्यक्रम 05:00 am - 05:35 am
मुक्ति समाचार 05:45 am - 06:00 am
साझा खबर 06:00 am - 06:30 am
कृषी कार्यक्रम पुन प्रसारण 06:30 am - 07:00 am
राष्ट्रिय गित 07:00 am - 07:15 am
बी बी सी नेपाली सेवा 07:15 am - 07:30 am
समय सन्दर्भ 07:30 am - 08:00 am
शुभ प्रभात 08:00 am - 09:00 am
सिने संसार 09:00 am - 10:10 am
मुक्ति समाचार 10:00 am - 10:15 am
पाखा पखेराका स्वरहरु 10:15 am - 11:00 am
पप रिदम 11:00 am - 12:00 pm
नेपाल खबर 12:00 pm - 12:20 pm
हमारे झंकार (भोजपुरी) 12:25 pm - 01:00 am
जानि राखे राम्रो 1:00 pm - 2:00 pm
स्पन्दन 2:00 pm - 3:00 pm
नेपाल समाचार 3:00 pm - 3:15 pm
लोक बिशौनी 3:15 pm - 2:00 pm
थारु समाचार 4:00 pm - 4:15 pm
नेपाल समाचार 6:00 pm - 6:30 pm
हाम्रो अभियान 6:30 pm - 7:00 pm
मुक्ति समाचार 7:00 pm - 7:30 pm
साझा खबर 7:30 pm - 8:00 pm
गीतहरु 8:00 pm - 8:45 pm
गीतहरु 8:30 pm - 8:45 pm
बी बी सी नेपाली सेवा 8:45 pm - 9:15 pm
मुक्ति समाचार 10:00 pm - 3:15 pm
स्टेशन बन्द 11:00 pm - 05:00 am
सुगम संगीत 00:00 am - 11:00 pm
धार्मिक कार्यक्रम 05:00 am - 05:35 am
मुक्ति समाचार 05:45 am - 06:00 am
साझा खबर 06:00 am - 06:30 am
कृषी कार्यक्रम पुन प्रसारण 06:30 am - 07:00 am
राष्ट्रिय गित 07:00 am - 07:15 am
बी बी सी नेपाली सेवा 07:15 am - 07:30 am
समय सन्दर्भ 07:30 am - 08:00 am
शुभ प्रभात 08:00 am - 09:00 am
सिने संसार 09:00 am - 10:10 am
मुक्ति समाचार 10:00 am - 10:15 am
पाखा पखेराका स्वरहरु 10:15 am - 11:00 am
पप रिदम 11:00 am - 12:00 pm
नेपाल खबर 12:00 pm - 12:20 pm
हमारे झंकार (भोजपुरी) 12:25 pm - 1:00 pm
जानि राखे राम्रो 1:00 pm - 2:00 pm
स्पन्दन 2:00 pm - 3:00 pm
नेपाल समाचार 3:00 pm - 3:15 pm
लोक बिशौनी 3:15 pm - 4:00 pm
थारु समाचार 4:00 pm - 4:15 pm
फेसन ट्रेन 4:15 pm - 5:00 pm
मुक्ति समाचार 5:00 pm - 5:15 pm
गीतहरु 5:15 pm - 6:00 pm
नेपाल समाचार 6:00 pm - 6:30 pm
हाम्रो अभियान 6:30 pm - 7:00 pm
मुक्ति समाचार 7:00 pm - 7:30 pm
साझा खबर 7:30 pm - 8:00 pm
गीतहरु 8:00 pm - 8:45 pm
बी बी सी नेपाली सेवा 8:45 pm - 9:15 pm
मुक्तक मझेरी 9:15 pm - 10:00 pm
मुक्ति समाचार 10:00 pm - 3:15 pm
स्टेशन बन्द 11:00 pm - 05:00 am
धार्मिक कार्यक्रम 05:00 am - 05:35 am
मुक्ति समाचार 05:45 am - 06:00 am
साझा खबर 06:00 am - 06:30 am
कृषी कार्यक्रम पुन प्रसारण 06:30 am - 07:00 am
राष्ट्रिय गित 07:00 am - 07:15 am
बी बी सी नेपाली सेवा 07:15 am - 07:30 am
समय सन्दर्भ 07:30 am - 08:00 am
शुभ प्रभात 08:00 am - 09:00 am
सिने संसार 09:00 am - 10:10 am
मुक्ति समाचार 10:00 am - 10:15 am
पाखा पखेराका स्वरहरु 10:15 am - 11:00 am
पप रिदम 11:00 am - 12:00 pm
नेपाल खबर 12:00 pm - 12:20 pm
हमारे झंकार (भोजपुरी) 12:25 pm - 01:00 am
जानि राखे राम्रो 1:00 pm - 2:00 pm
स्पन्दन 2:00 pm - 3:00 pm
नेपाल समाचार 3:00 pm - 3:15 pm
लोक बिशौनी 3:15 pm - 4:00 pm
थारु समाचार 4:00 pm - 4:15 pm
मुक्ति समाचार 5:00 pm - 5:15 pm
गीतहरु 5:15 pm - 6:00 pm
नेपाल समाचार 6:00 pm - 6:15 pm
हाम्रो अभियान 6:30 pm - 7:00 pm
मुक्ति समाचार 7:00 pm - 7:30 pm
साझा खबर 7:30 pm - 8:00 pm
गीतहरु 8:30 pm - 8:45 pm
बी बी सी नेपाली सेवा 8:45 pm - 9:15 pm
मुक्ति समाचार 10:00 pm - 3:15 pm
स्टेशन बन्द 11:00 pm - 05:00 am
धार्मिक कार्यक्रम 05:00 am - 05:35 am
मुक्ति समाचार 05:45 am - 06:00 am
साझा खबर 06:00 am - 06:30 am
कृषी कार्यक्रम पुन प्रसारण 06:30 am - 07:00 am
राष्ट्रिय गित 07:00 am - 07:15 am
बी बी सी नेपाली सेवा 07:15 am - 07:30 am
समय सन्दर्भ 07:30 am - 08:00 am
शुभ प्रभात 08:00 am - 09:00 am
सिने संसार 09:00 am - 10:10 am
मुक्ति समाचार 10:00 am - 10:15 am
पाखा पखेराका स्वरहरु 10:15 am - 11:00 am
पप रिदम 11:00 am - 12:00 pm
नेपाल खबर 12:00 pm - 12:20 pm
हमारे झंकार (भोजपुरी) 12:25 pm - 01:00 am
जानि राखे राम्रो 1:00 pm - 2:00 pm
स्पन्दन 2:00 pm - 3:00 pm
नेपाल समाचार 3:00 pm - 3:15 pm
लोक बिशौनी 3:15 pm - 4:00 pm
थारु समाचार 4:00 pm - 4:15 pm
मुक्ति समाचार 5:00 pm - 5:15 pm
गीतहरु 5:15 pm - 6:00 pm
नेपाल समाचार 6:00 pm - 6:15 pm
हाम्रो अभियान 6:30 pm - 7:00 pm
मुक्ति समाचार 7:00 pm - 7:30 pm
साझा खबर 7:30 pm - 8:00 pm
गीतहरु 8:30 pm - 8:45 pm
बी बी सी नेपाली सेवा 8:45 pm - 9:15 pm
मुक्ति समाचार 10:00 pm - 3:15 pm
स्टेशन बन्द 11:00 pm - 05:00 am
सुगम संगीत 00:00 am - 11:00 pm
धार्मिक कार्यक्रम 05:00 am - 05:35 am
मुक्ति समाचार 05:45 am - 06:00 am
साझा खबर 06:00 am - 06:30 am
कृषी कार्यक्रम पुन प्रसारण 06:30 am - 07:00 am
राष्ट्रिय गित 07:00 am - 07:15 am
बी बी सी नेपाली सेवा 07:15 am - 07:30 am
समय सन्दर्भ 07:30 am - 08:00 am
शुभ प्रभात 08:00 am - 09:00 am
सिने संसार 09:00 am - 10:10 am
मुक्ति समाचार 10:00 am - 10:15 am
पाखा पखेराका स्वरहरु 10:15 am - 11:00 am
पप रिदम 11:00 am - 12:00 pm
नेपाल खबर 12:00 pm - 12:20 pm
हमारे झंकार (भोजपुरी) 12:25 pm - 01:00 am
जानि राखे राम्रो 1:00 pm - 2:00 pm
स्पन्दन 2:00 pm - 3:00 pm
नेपाल समाचार 3:00 pm - 3:15 pm
लोक बिशौनी 3:15 pm - 4:00 pm
थारु समाचार 4:00 pm - 4:15 pm
मुक्ति समाचार 5:00 pm - 5:15 pm
गीतहरु 5:15 pm - 6:00 pm
नेपाल समाचार 6:00 pm - 6:15 pm
हाम्रो अभियान 6:30 pm - 7:00 pm
मुक्ति समाचार 7:00 pm - 7:30 pm
साझा खबर 7:30 pm - 8:00 pm
गीतहरु 8:00 pm - 8:45 pm
गीतहरु 8:30 pm - 8:45 pm
बी बी सी नेपाली सेवा 8:45 pm - 9:15 pm
मुक्ति समाचार 10:00 pm - 3:15 pm
स्टेशन बन्द 11:00 pm - 05:00 am
धार्मिक कार्यक्रम 05:00 am - 05:35 am
मुक्ति समाचार 05:45 am - 06:00 am
साझा खबर 06:00 am - 06:30 am
कृषी कार्यक्रम पुन प्रसारण 06:30 am - 07:00 am
राष्ट्रिय गित 07:00 am - 07:15 am
बी बी सी नेपाली सेवा 07:15 am - 07:30 am
समय सन्दर्भ 07:30 am - 08:00 am
शुभ प्रभात 08:00 am - 09:00 am
सिने संसार 09:00 am - 10:10 am
मुक्ति समाचार 10:00 am - 10:15 am
पाखा पखेराका स्वरहरु 10:15 am - 11:00 am
पप रिदम 11:00 am - 12:00 pm
नेपाल खबर 12:00 pm - 12:20 pm
हमारे झंकार (भोजपुरी) 12:25 pm - 01:00 am
जानि राखे राम्रो 1:00 pm - 2:00 pm
स्पन्दन 2:00 pm - 3:00 pm
नेपाल समाचार 3:00 pm - 3:15 pm
लोक बिशौनी 3:15 pm - 4:00 pm
थारु समाचार 4:00 pm - 4:15 pm
मुक्ति समाचार 5:00 pm - 5:15 pm
गीतहरु 5:15 pm - 6:00 pm
नेपाल समाचार 6:00 pm - 6:15 pm
सम विकास 6:30 pm - 7:00 pm
मुक्ति समाचार 7:00 pm - 7:30 pm
साझा खबर 7:30 pm - 8:00 pm
गीतहरु 8:00 pm - 8:45 pm
गीतहरु 8:30 pm - 8:45 pm
बी बी सी नेपाली सेवा 8:45 pm - 9:15 pm
मुक्ति समाचार 10:00 pm - 3:15 pm
स्टेशन बन्द 11:00 pm - 05:00 am
धार्मिक कार्यक्रम 05:00 am - 05:35 am
मुक्ति समाचार 05:45 am - 06:00 am
साझा खबर 06:00 am - 06:30 am
कृषी कार्यक्रम पुन प्रसारण 06:30 am - 07:00 am
राष्ट्रिय गित 07:00 am - 07:15 am
बी बी सी नेपाली सेवा 07:15 am - 07:30 am
समय सन्दर्भ 07:30 am - 08:00 am
शुभ प्रभात 08:00 am - 09:00 am
मुक्ति समाचार 10:00 am - 10:15 am
पप रिदम 11:00 am - 12:00 pm
नेपाल खबर 12:00 pm - 12:20 pm
हमारे झंकार (भोजपुरी) 12:25 pm - 01:00 am
जानि राखे राम्रो 1:00 pm - 2:00 pm
स्पन्दन 2:00 pm - 3:00 pm
नेपाल समाचार 3:00 pm - 3:15 pm
लोक बिशौनी 3:15 pm - 4:00 pm
थारु समाचार 4:00 pm - 4:15 pm
मुक्ति समाचार 5:00 pm - 5:15 pm
गीतहरु 5:15 pm - 6:00 pm
नेपाल समाचार 6:00 pm - 6:15 pm
हाम्रो अभियान 6:30 pm - 7:00 pm
मुक्ति समाचार 7:00 pm - 7:30 pm
साझा खबर 7:30 pm - 8:00 pm
गीतहरु 8:00 pm - 8:45 pm
गीतहरु 8:30 pm - 8:45 pm
बी बी सी नेपाली सेवा 8:45 pm - 9:15 pm
मुक्ति समाचार 10:00 pm - 3:15 pm
स्टेशन बन्द 11:00 pm - 05:00 am